En av de nya digitala mallarna som följer med Modellen är en matris som hjälper rektor att analysera hela sitt lag med lärare. Rektor är elevernas rättsgarant och har ansvaret att kunna säkerställa att alla i organisationen tillsammans kan bidra till att genomföra en välgrundad, likvärdig, rättssäker OCH framgångsrik skola. Den nya matrisen utgår därför inte enbart ifrån skolans uppdrag utan ÄVEN ifrån forskning kring framgångsrika skolor – skolor som gör skillnad. *

Rektor styr med kvaliteten i undervisningsprocesserna tillsammans med alla lärarna mot bättre och bättre resultat. Detta är en av hörnpelarna i “tänket” i Modellen. Det innebär att det inte räcker med en årsklocka med Vad, Vem och När. Det är med HUR:et och tydliga rutiner som rektor leder organisationen och processerna mot bättre och bättre resultat. Tydliga rutiner leder till en kultur kring “Så här gör vi på vår skola”.

Hela laget och varje spelare i laget
De som utför arbetet i processerna är givetvis medarbetarna – lärarna. Matrisen är av samma karaktär som många ledare för idrottslag idag använder för att ha en bild av varje spelares kvaliteter och utvecklingsområden för att klara av de olika rollerna på planen. Att ha en bild av hur både behöriga och obehöriga lärare behärskar det som behövs för att eleverna verkligen ska nå målen.

Förmågor och fokus
Matrisen heter Underlag för analys av mitt lag med lärare. Bland de 10 viktiga ** förmågorna och fokus som lärare behöver ha ingår delar från styrdokumenten. I matrisen ingår även andra förmågor som är av betydelse utifrån forskningen kring framgångsrika skolor, exempelvis:
– höga förväntningar
– ett starkt ledarskap i klassrummet.
Detta innebär att matrisen blir ett utmärkt underlag för rektorns arbete med lektions- och verksamhetsbesök samt det kollegiala lärandet. Till den nya matrisen finns också en del för varje lärares självvärdering kring samma förmågor och fokus. Det möjliggör gemensam reflektion vid medarbetarsamtalen.

Extra viktigt just nu
I den rådande situationen med brist på behöriga lärare är det givetvis extra viktigt att rektor har gjort den här analysen på detaljnivå för hela organisationen. Utifrån den kan hen göra en mer detaljerad plan för att säkerställa att avgörande dimensioner av skolans uppdrag OCH framgångsrik skola är på plats i verksamheten och undervisningen – för både behöriga och obehöriga lärare. Det innebär att matrisen är både bredare och går på en annan detaljnivå än Skolverkets nya stödmaterial.

Titta på hela listan med mallar som följer med Modellen.

* Bland annat:
Höög och Johansson. 2014. Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
Samuelsson, Marcus. 2017. Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet. Stockholm, Natur & Kultur.

**
Egentligen är de 11 men det låter bättre med 10… som egentligen ska skrivas med bokstäver i rubriker och löpande text. Vi tycker att det blev tydligare med siffror.

Pin It on Pinterest

Share This