Modellen Akademi –
för dig som vill nå längre än vad den generella skolkulturen leder till idag


Vad menar vi med det? Läs nedan eller klicka på bilden ovan för innehållet som handlar om åtta odiskutabelt viktiga delar av skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning. En majoritet av landets kommuner och skolor har ännu inte gjort detta till något som genomsyrar kvalitetsarbetet och vardagen i skolan. Detta är för er som vill nå längre än vad rektorsutbildningen leder till idag. 

Vi erbjuder handledning under två läsår för skolor, kommuner och skolorganisationer. Alternativt korta workshops som enskilda delar för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill bli utmanade, få inspiration och material. Allt genomsyras av de tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till en del av sin kultur.  Ett forskningsbaserat kvalitetsarbete med fokus på det som ska levereras – undervisning, kursplaner och lärande. Det kommer att påverka varje lärare och elev i vardagen.

Som sagt, del för del utifrån era behov som en kick-start – eller välj helheten som ett utvecklings- och förankringsarbete under två läsår.
Läs här om vad det kan innebära.

Odiskutabelt viktiga delar av kvalitetsarbetet och resultatstyrningen. Läs vår senaste undersökning – en analys som går under ytan på skolhuvudmäns och rektorers kvalitetsarbete. Den innehåller goda exempel. Ladda ner här.

"Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket"
Allt är baserat på vetenskaplig grund

Våra kurser, workshops och handledning kretsar kring det forskning har visat är viktiga delar i det systematiska kvalitetsarbetet som gör att skolor gör skillnad – framgångsrika skolor. Det är inget “nytt” utan det handlar om kända områden för kvalitetsarbetet men att verkligen genomföra och säkerställa skolans uppdrag som det förväntas utifrån styrdokumenten och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Det ger skolchefer och rektorer möjlighet till distribuerat ledarskap för en samarbetsbetonad kultur där alla i organisationen tar ansvar på sin nivå. ***

Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket
Stärk er utvecklingskultur kring att “säkerställa” och låt utvecklingen baseras på egna data och evidens. Det ger er kunskaper för, inte om, skolutveckling.

Modellen Akademi handlar både om ett mindset och ett arbetssätt, det vill säga en struktur för en gemensam kultur kring undervisningsprocessen. Det handlar om att tänka som om Skolverket hade varit Luftfartsverket – för att säkerställa kvaliteten i processerna för lärande! Skola är, precis som till exempel sjukvård och luftfart, en verksamhet i samhället där processer inte får gå fel.
Inom flyget – luftfarten – använder man rutiner för att säkerställa att det som behöver göras blir genomfört som det är tänkt. Fokus på att tillsammans säkerställa leder till förtroende internt. Det blir en trygg bas för de fria och kreativa dimensioner som utbildning av världsklass också måste byggas på.
Jämför med den generella skolkultur som råder idag här gestaltat med en graf från OECD:s enkätundersökning TALIS 2013.

Är detta rimligt och möjligt?
Eftersom detta inte är en del av skolvardagen på många skolor blir frågan som kurserna landar i: Är det utifrån uppdraget, och ansvaret för elevernas utveckling, rimligt och möjligt att tänka och göra så här?

Workshops och/eller handledning
Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor! Vi hjälper er. Till varje kurs kan man boka handledning/coachning via webbmöten efter kursen.

Vi har under den senaste åren också genomfört många långa uppdrag med handledning för skolor och kommuner. Vi har hjälpt till att lyfta och förankra hela strukturen kring systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Då använder vi Modellen som ledstång för arbetet under 2 år. Hör av dig till oss om du är intresserad.

*** Bland annat:
Höög, J. och Johansson, O. (2014). Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Jarl, M. Blossing, U. och Andersson, K. (2017). Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
Samuelsson, M. (2017). Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.
Rosenkvist, M. (2017). Tre ämnen och årskurs 9 – ska “öka” eller “ständigt förbättras – analys av 270 kommuners måldokument för skolan. “Kristianstad: Successful Schools Sverige.
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling – forskning om skolutveckling och måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.
Harris, A. (2019). Distribuerat ledarskap – perspektiv, förutsättningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
Rosenkvist, M. (2021). Skolans kvalitetsarbete leder systematiskt till att eleverna går miste om bättre undervisning. “Kristianstad: Successful Schools Sverige.
Skolverket (2014). TALIS 2013 En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7–9. Stockholm:
Skolverket.

 

Modellen Akademi del 1 – 8

Handledning kring helheten eller åtta valbara workshops för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän.

Del 1 – Din skola på vetenskaplig grund – så här!
Så här får du en konkret vetenskaplig grund på plats så att den genomsyrar er verksamhet – skolan/hela kommunen – som det är tänkt enligt Skollagen. Läs mer.
Del 2 – Resultatstyrning med skolans förädlingsvärden
Fokus på progression i kunskapsuppdraget i alla årskurser – istället för att jämföra elevresultat från olika årskullar. Läs mer.

Del 3 – Rutiner för kultur kring Vad, Vem, När och HUR – och dessutom Varför
Kvalitet i detaljerna och processerna för att genomföra uppdraget – ”Så här gör vi på vår skola!” istället för ”Vad vi gör på vår skola!”. Läs mer.

Del 4 – Fokusera på undervisningens kvalitet – observera och utveckla det som gör störst skillnad
Systematiskt – så att skolchef och rektorer vet vilken kvalitet som levereras i varje klassrum med fokus på det som gör skillnad utifrån evidens.
Kollegialt – så att lärare tillsammans utvecklas och utvecklar undervisning, ledarskap, studiero och lärande i varje ämne. Läs mer.

Del 5 – Analysarbete – orsakssamband – vassare åtgärder
Så analyserar både lärare och rektorer med fokus på orsakssamband och åtgärder som gör skillnad för elevernas resultat. Läs mer.

Del 6 – Mer meningsfull kvalitetsrapportering och planering för skolan
Skolhuvudmäns och rektorers rapportering och planering. Systematik med djupare analys och fokus på progression och förädlingsvärden för vassare åtgärder! Läs mer.

Del 7 – Pedagogiskt ledarskap som säkerställer kvaliteten i processerna
Skolledare! Tänk ”säkerställa” – tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket! Fokus på varje spelare i laget. Läs mer.

Del 8 – Frigör tid för pedagogiskt ledarskap – så här! 
Så här frigör du tid så att du som rektor/era rektorer kan prioritera det som gör störst skillnad. Läs mer.

Om våra workshops – online eller live på plats hos er

  • Effektfulla workshops (3-4 timmar) med möjlighet till handledning efteråt.
  • Alla delarna passar utmärkt som en del av till exempel ett rektorsmöte.
  • Kurserna handlar konkret om hur man tänker och gör.
  • Till alla workshops får du mallar och exempel från Modellen och/eller andra skolor samt kommuner.
  • Det gör att du/ni omedelbart efter workshopen kan ta efter, skapa eget, förankra och fortsätta ert utvecklingsarbete där.

 

”Modellen är det bästa som har hänt grundskolorna i Fagersta under de senaste åren.

Kickie Svensson, Skolchef, Fagersta kommun

”Jag tycker att alla rektorer borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.”

Thomas Schröder, rektor som nyss avslutat rektorsutbildningen, Olympenskolan, Stockholm

 

”Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”

Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

”Undervisningen har kvalitetssäkrats. Strukturen i arbetet hjälper mig att hålla fokus på vad jag gjort, resultat och vad som ska göras. En viktig del i arbetet är att vi fortsätter att hålla fokus på den struktur vi byggt upp och därmed också säga nej till annat.”

En klasslärare i Fagersta kommun

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”

Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Läs mer om Modellen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen är en medlemsförmån inom både Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas riksförbund.

Ladda ner vår affisch och analysera era utvecklingsområden

Kursledare – Mats Rosenkvist
Mats har under se senaste tio åren haft många långa uppdrag i skolor, kommuner och friskoleorganisationer. Han har 25 års erfarenhet av skolan – av att tolka läroplaner, systematiskt kvalitetsarbete, resultatstyrning och EdTech både i Sverige och i andra länder. Grundare av Successful Schools och skapare av BRAVOLesson. Uppskattad föreläsare och handledare.

 

Intresserad av att boka?

Fyll i dina uppgifter, välj del, delar eller helheten och klicka Kontakta mig längst ner.
* obligatoriska uppgifter.

Utbildning Form

Vi är intresserade av följande

Vllken/vilka skolformer representerar du? *

Behandling av personuppgifter

4 + 7 =

Hantering av dina personuppgifter
BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This