Systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.
Just nu är det höstlovsvecka och på många skolor har mitterminsutvärderingarna just påbörjats eller avslutats.
Hur man gör det varierar stort runt om på skolor och i kommuner.

Hej!

Så här börjar fler och fler skolor och kommuner nu sammanställa sina data från lärarnas summativa bedömningar av elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen – utifrån kunskapskraven. Det gör det möjligt att följa förbättringarna för varje ÅRSKULL redan från årskurs 1 och hela vägen till årskurs 9 – både vid slutet av varje läsår men också vid varje mitterminsutvärdering.

Under 2017 analyserade vi 270 kommuners måldokument för skolan och presenterade vår analys i en rapport  på DN Debatt. Det som var tydligt då var att kommunala huvudmän och skolor generellt i hela Skol-Sverige jämför olika årskullar istället för att följa varje årskull hela vägen från årskurs 1 till 9. Man jämför till exempel årskurs 6 förra året med årskurs 6 nu och årskurs 9 förra året med årskurs 9 nu.

OBS. Alla skolor i landet har data för att följa årskullar. Det handlar bara om att ställa upp dessa data annorlunda för att inte jämföra olika årskullar utan istället kunna följa årskullar och tydligt se förbättringarna. Det senare är en av de saker som Skolkommissionen föreslog i sin slutrapport Samling för skolan och som ännu inte har fångats upp av huvudmän och skolor runt om i Sverige. Man kan kalla det förbättringar, progression eller value-added som Skolkommissionen gör.

Mitterminsutvärdering
Genom att gå över till “tänket” med fokus på årskullar utvecklas utvärderingarna. Det bidrar till att man:

  • tillsammans har fullt fokus på uppdraget/kunskapskraven
  • tydligt ser förbättringarna eller progressionen under den senaste perioden
  • förbättrar analysen
  • ökar fokus på åtgärder och förbättringar
  • får tydligare rapportering hela vägen till nämnden/styrelsen

Dessutom blir det möjligt för alla lärare att kunna glädjas åt att se när man gör skillnad även om måluppfyllelsen inte är 100 procent.

“Vad har vi åstadkommit sedan läsårsstarten?”
Genom att använda det data som blir resultatet av bedömningarna i omdömesblanketten respektive betygen och jämföra det med utfallet från föregående läsår kan vi se förbättringarna, det vill säga vad vi åstadkommit (= progression) med eleverna i en klass eller en hel årskull.
Bilden ovan visar hur detta kan se ut vid mitterminsutvärderingen. Kolumnerna med förbättringar i procentenheter är markerade med gul ram.

Vid termins- och läsårsslut – både för åk 1 – 5 och 6 – 9
Via den är länken kan du se hur detta ser ut vid termins- och läsårsslut – både för åk 1 – 5 med nyckeltalen gröna och blå ämnen samt för åk 6 – 9 med nyckeltalen gymnasiebehörighet och meritvärde.

Vill du veta mer
Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om hur ni kopplar detta till ert “tänk” kring systematiskt kvalitetsarbete OCH resultatstyrning.

 

Pin It on Pinterest

Share This