Det du inte får med dig från rektorsutbildningen

 

Modellen Akademi

Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag.

Handledning kring helheten eller åtta separata kursdelar. Ni får stöd för att skapa struktur och systematik samt det tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till en del av sin kultur. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen.

Boka del för del utifrån era behov – eller helheten som ett utvecklings- och förankringsarbete under två läsår.

Läs nedan om innehållet som handlar om åtta avgörande förbättringar för skolans verkliga utmaningar – för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen och kunskapsuppdraget. Ett forskningsbaserat kvalitetsarbete som gör skillnad för elevernas resultat. Kurserna handlar om det som du inte får med dig från rektorsutbildningen.

En majoritet av landets kommuner och skolor har ännu inte gjort detta till något som genomsyrar kvalitetsarbetet och vardagen i skolan. Fler och fler håller på att göra det nu. När vill ni börja?

Läs vår senaste undersökning – en analys av hur skolhuvudmän och rektorer arbetar med fyra odiskutabelt viktiga delar av kvalitetsarbetet och resultatstyrningen. Den innehåller goda exempel. Ladda ner här.

"Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket"

Allt är baserat på vetenskaplig grund Kurserna handlar om det forskning har visat är viktiga delar i det systematiska kvalitetsarbetet som gör att skolor gör skillnad – framgångsrika skolor. Det är inget “nytt” utan det handlar om kända områden för kvalitetsarbetet och att genomföra skolans uppdrag som det förväntas utifrån styrdokumenten och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Det ger skolchefer och rektorer möjlighet till distribuerat ledarskap för en samarbetsbetonad kultur där alla i organisationen tar ansvar på sin nivå. 1

Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket
Stärk er utvecklingskultur kring att “säkerställa” och låt utvecklingen baseras på egna data och evidens. Det ger er kunskaper för, inte om, skolutveckling. Det leder till förtroende internt. Det blir en trygg bas för de fria och kreativa dimensioner som utbildning av världsklass också måste byggas på.

Modellen Akademi handlar både om ett mindset och ett arbetssätt – struktur för en gemensam kultur kring undervisningsprocessen. Det handlar om att tänka som om Skolverket hade varit Luftsfartverket – för att säkerställa kvaliteten i processerna för lärande!
Inom flyget – luftfarten – använder man rutiner och certifieringar för att säkerställa att det som behöver göras blir genomfört som det är tänkt. Både luftfart och skola handlar om människor och liv.

Är detta rimligt och möjligt?
Eftersom detta inte är en del av skolvardagen på många skolor blir frågan som kurserna landar i: Är det utifrån uppdraget, och ansvaret för elevernas utveckling rimligt och möjligt att tänka och göra så här?

Exempelvis: Rektor har organiserat arbetet med att utveckla undervisningen genom observationer av hur den genomförs och ett systematiskt kollegialt lärande. Fokus på undervisningen – hur den verkligen genomförs och vad den leder till. Återkoppling till lärare på vetenskaplig grund och kring dokumenterade insikter om den egna verksamheten. Så skapar rektor förtroende inom organisationen – så vet rektor vilken undervisningskvalitet och vilken studiero som levereras i varje klassrum på skolan. 1

Kurser och/eller handledning
Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor! Vi hjälper dig. Till varje kurs kan man boka handledning/coachning via webbmöten efter kursen.

Vi har under den senaste åren också genomfört många långa uppdrag med handledning för skolor och kommuner. Vi har hjälpt till att lyfta och förankra hela strukturen kring systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Då använder vi Modellen som ledstång för arbetet under 2 år. Hör av dig till oss om du är intresserad.

1) Bland annat:
Höög, J. och Johansson, O. (2014). Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Jarl, M. Blossing, U. och Andersson, K. (2017). Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
Samuelsson, M. (2017). Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.
Rosenkvist. 2017. Tre ämnen och årskurs 9 – ska “öka” eller “ständigt förbättras – analys av 270 kommuners måldokument för skolan. “Kristianstad: Successful Schools Sverige.
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling – forskning om skolutveckling och måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.
Harris, A. (2019). Distribuerat ledarskap – perspektiv, förutsättningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
Rosenkvist, M. (2021). Skolans kvalitetsarbete leder systematiskt till att eleverna går miste om bättre undervisning. “Kristianstad: Successful Schools Sverige.

 

Modellen Akademi del 1 – 8

Kurserna för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän.

Del 1 – Din skola på vetenskaplig grund – så här! Vi hjälper dig.
Så här får du en konkret vetenskaplig grund på plats så att den genomsyrar er verksamhet som det är tänkt enligt Skollagen. Läs mer.

Del 2 – Resultatstyrning med skolans förädlingsvärden
Fokus på progression i kunskapsuppdraget i alla årskurser och skolformer – istället för att jämföra elevresultat från olika årskullar. Läs mer.

Del 3 – Rutiner för kultur kring Vad, Vem, När och HUR!
Kvalitet i detaljerna och processerna för att genomföra uppdraget – ”Så här gör vi på vår skola!” istället för ”Vad vi gör på vår skola!”. Läs mer.

Del 4 – Fokusera på undervisningens kvalitet – observera och utveckla det som gör störst skillnad
Systematiskt – så att skolchef och rektorer vet vilken kvalitet som levereras i varje klassrum med fokus på det som gör skillnad utifrån evidens.
Kollegialt – så att lärare tillsammans utvecklas och utvecklar undervisning, ledarskap, studiero och lärande i varje ämne. Läs mer.

Del 5 – Analysarbete – orsakssamband – vassare åtgärder
Så analyserar både lärare och rektorer med fokus på orsakssamband och åtgärder som gör skillnad för elevernas resultat. Läs mer.

Del 6 – Mer meningsfull rapportering och planering för skolan
Skolhuvudmäns och rektorers rapportering och planering. Systematik med djupare analys och fokus på progression och förädlingsvärden. vassare åtgärder! Läs mer.

Del 7 – Pedagogiskt ledarskap som säkerställer kvaliteten i processerna
Skolledare! Tänk ”säkerställa” – tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket! Läs mer.

Del 8 – Frigör tid för pedagogiskt ledarskap – så här! Vi hjälper dig.
Så här frigör du tid så att du som rektor/era rektorer kan prioritera det som gör störst skillnad. Läs mer.

Om kurserna – online eller live på plats hos er

  • Effektiva kurser (2-4 timmar) med möjlighet till handledning efteråt.
  • Vissa av kursdelarna passar utmärkt som en del av till exempel ett rektorsmöte.
  • Kurserna handlar konkret om hur man tänker och gör.
  • Under alla kurserna får du mallar och exempel från Modellen och/eller andra skolor samt kommuner.
  • Det gör att du/ni omedelbart efter kursen kan ta efter, skapa eget, förankra och fortsätta ert utvecklingsarbete.

 

 

Modellen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen är en medlemsförmån inom både Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas riksförbund.

”Jag tycker att alla rektorer borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.”

Thomas Schröder, rektor som nyss avslutat rektorsutbildningen, Olympenskolan, Stockholm

 

”Modellen är det bästa som har hänt grundskolorna i Fagersta under de senaste åren.

Kickie Svensson, Skolchef, Fagersta kommun

 

”Väldigt positivt intryck! Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”

Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

”Undervisningen har kvalitetssäkrats. Strukturen i arbetet hjälper mig att hålla fokus på vad jag gjort, resultat och vad som ska göras. En viktig del i arbetet är att vi fortsätter att hålla fokus på den struktur vi byggt upp och därmed också säga nej till annat.”

En klasslärare i Fagersta kommun

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”

Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Ladda ner vår affisch och analysera era utvecklingsområden

Kursledare – Mats Rosenkvist
Mats har under se senaste tio åren haft många långa uppdrag i skolor, kommuner och friskoleorganisationer. Han har 25 års erfarenhet av skolan – av att tolka läroplaner, systematiskt kvalitetsarbete, resultatstyrning och EdTech både i Sverige och i andra länder. Grundare av Successful Schools och skapare av BRAVOLesson. Uppskattad föreläsare och handledare.

 

Intresserad av att boka våra kurser

Fyll i dina uppgifter, välj del, delar eller helheten och klicka Kontakta oss längst ner.
* obligatoriska uppgifter.

Utbildning Form

Vi är intresserade av följande

Vllken/vilka skolformer representerar du? *

Behandling av personuppgifter

8 + 5 =

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This